Petex - Usługi Petex - Usługi sp. z o.o.
ul. Harcerska 6A, 43-300 Bielsko-Biała
tel (+48) 33 812 34 31, fax (+48) 33 47 200 80
biuro@uslugi.p-x.pl
 

ZAKRES USŁUG

  Wszystkie prace, niezależnie od rodzaju wybranej obsługi, będą wykonywane przy zachowaniu następujących warunków:

 • Prace obsługowe będą prowadzone przez Petex-Service z należną starannością z zachowaniem pełnej tajemnicy danych klienta i jego pracowników ( stosujemy "utajniony" odcinek listy płac),
 • Petex-Service ubezpieczy swoją działalność na rzecz Waszej Firmy od odpowiedzialności za skutki ew. błędów,
 • wypłata będzie przygotowywana w ciągu trzech dni roboczych od daty dostarczenia kompletnych danych,
 • Petex-Service będzie reprezentował zleceniodawcę wobec urzędów w bieżących sprawach sprawozdawczych i informacyjnych, nie będzie posiadał pełnomocnictwa procesowego,
 • Na życzenie organizujemy w siedzibie zleceniodawcy stały punkt informacyjny dla pracowników zleceniodawcy.
 • Na życzenie wydruki sprawozdawczości wewnętrznej wykonujemy również w formie zbiorów elektronicznych w postaci uzgodnionej ze zleceniodawcą.
 • Na życzenie wydruki sprawozdawczości wewnętrznej wykonujemy również w innych językach.

Obsługa płacowa

 1. Naliczanie wynagrodzeń - obejmujące tworzenie list płac, statystyki zarobkowej, sprawozdawczości i analityki zatrudnieniowej dla potrzeb ZUS a także Urzędu Statystycznego czy Urzędu Pracy.
 2. Rozliczenia z ZUS'em - obejmujące naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie kartotek zasiłkowych, naliczanie składek, składanie do właściwego oddziału ZUS obowiązujących deklaracji i sprawozdań, w tym również wynikających z reformy systemu ubezpieczeń w Polsce.
 3. Rozliczenia podatku - obejmujące naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, tworzenie dokumentów rozliczeniowych z właściwymi terenowo Urzędami Skarbowymi, tworzenie obowiązującej sprawozdawczości (druki PIT) , przeprowadzanie rocznych rozliczeń pracowników.
 4. Reprezentowanie Zleceniodawcy wobec Urzędów - obejmujące bieżące reprezentowanie Zleceniodawcy w sprawach rutynowych, takich jak udzielanie wyjaśnień, składanie dokumentów uzupełniających itp.( nie obejmuje pełnomocnictwa procesowego).
 5. Procedury organizacyjne - obejmujące współuczestnictwo Petex-Service w tworzeniu i wdrażaniu obowiązujących u Zleceniodawcy procedur organizacyjnych regulujących proces przyjmowania pracownika do pracy, zwalniania go czy też wewnętrznej sprawozdawczości z czasu pracy i obecności pracowników

Obsługa kadrowo-płacowa

 1. Prowadzenie ewidencji kadrowej - obejmujące tworzenie standardowej dokumentacji pracowniczej związanej z przyjęciem do pracy, jej tokiem i zakończeniem, prowadzenie zbiorczej ewidencji czasu pracy i nieobecności, sprawozdawczości i analityki zatrudnieniowej dla potrzeb ZUS a także Urzędu Statystycznego czy Urzędu Pracy, zakładanie i prowadzenie archiwum pracowniczego.
 2. Prowadzenie recepcji pracowników w Waszej siedzibie - obejmujące zawieranie standardowych umów o pracę, kompletowanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej, wydawanie pracownikom i uprawnionym instytucjom świadectw i zaświadczeń, współpraca w zakresie spraw pracowniczych z wspomagającymi podmiotami gospodarczymi (prasa, służba zdrowia, inspekcja Pracy, inspektorzy P.poż. i BHP, instytucje szkoleniowe, itp.).
 3. Naliczanie wynagrodzeń - obejmujące tworzenie list płac, statystyki zarobkowej, sprawozdawczości i analityki zatrudnieniowej dla potrzeb ZUS a także Urzędu Statystycznego czy Urzędu Pracy.
 4. Rozliczenia z ZUS'em - obejmujące naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie kartotek zasiłkowych, naliczanie składek, składanie do właściwego oddziału ZUS obowiązujących deklaracji i sprawozdań, w tym również wynikających z reformy systemu ubezpieczeń w Polsce.
 5. Rozliczenia podatku - obejmujące naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, tworzenie dokumentów rozliczeniowych z właściwymi terenowo Urzędami Skarbowymi, tworzenie obowiązującej sprawozdawczości (druki PIT) , przeprowadzanie rocznych rozliczeń pracowników.
 6. Reprezentowanie Zleceniodawcy wobec Urzędów - obejmujące bieżące reprezentowanie Zleceniodawcy w sprawach rutynowych, takich jak udzielanie wyjaśnień, składanie dokumentów uzupełniających itp.( nie obejmuje pełnomocnictwa procesowego).
 7. Procedury organizacyjne - obejmujące współuczestnictwo Petex-Service w tworzeniu i wdrażaniu obowiązujących u Zleceniodawcy procedur organizacyjnych regulujących proces pracy, czy też wewnętrznej sprawozdawczości z dziedziny Zatrudnienie.

Obsługa płacowa, ewidencja i nabór kadr

 1. Prowadzenie doboru i oceny kadry - obejmujące przygotowanie opisu stanowiska pracy, przygotowanie wymagań kwalifikacyjnych, przygotowanie oczekiwanego profilu psychiki kandydata, pozyskiwanie kandydatów do pracy, analizę dostarczanych przez kandydata dokumentów, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz sprawdzianu przez psychologa, uszeregowanie kandydatów od najlepszego i przedstawienie do zatrudnienia. Wobec kandydatów na stanowiska kierownicze proponujemy rozbudowane badania psychologiczne dotyczące zdolności organizatorskich i przywódczych, inteligencji intelektualnej i emocjonalnej, dojrzałości emocjonalnej, społecznej i psychicznej w aspekcie przydatności na konkretne stanowiska kierownicze. Prowadzenie okresowych ocen mające na celu typowanie do awansu, kierowanie na szkolenia czy kwalifikację do zmiany stanowiska.
 2. Prowadzenie ewidencji kadrowej - obejmujące tworzenie standardowej dokumentacji pracowniczej związanej z przyjęciem do pracy, jej tokiem i zakończeniem, prowadzenie zbiorczej ewidencji czasu pracy i nieobecności, sprawozdawczości i analityki zatrudnieniowej dla potrzeb ZUS a także Urzędu Statystycznego czy Urzędu Pracy, zakładanie i prowadzenie archiwum pracowniczego.
 3. Prowadzenie recepcji pracowników w Waszej siedzibie - obejmujące zawieranie standardowych umów o pracę, kompletowanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej, wydawanie pracownikom i uprawnionym instytucjom świadectw i zaświadczeń, współpraca w zakresie spraw pracowniczych z wspomagającymi podmiotami gospodarczymi (prasa, służba zdrowia, inspekcja Pracy, inspektorzy P.poż. i BHP, instytucje szkoleniowe, itp.).
 4. Naliczanie wynagrodzeń - obejmujące tworzenie list płac, statystyki zarobkowej, sprawozdawczości i analityki zatrudnieniowej dla potrzeb ZUS a także Urzędu Statystycznego czy Urzędu Pracy.
 5. Rozliczenia z ZUS'em - obejmujące naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie kartotek zasiłkowych, naliczanie składek, składanie do właściwego oddziału ZUS obowiązujących deklaracji i sprawozdań, w tym również wynikających z reformy systemu ubezpieczeń w Polsce.
 6. Rozliczenia podatku - obejmujące naliczanie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych, tworzenie dokumentów rozliczeniowych z właściwymi terenowo Urzędami Skarbowymi, tworzenie obowiązującej sprawozdawczości (druki PIT) , przeprowadzanie rocznych rozliczeń pracowników.
 7. Reprezentowanie Zleceniodawcy wobec Urzędów - obejmujące bieżące reprezentowanie Zleceniodawcy w sprawach rutynowych, takich jak udzielanie wyjaśnień, składanie dokumentów uzupełniających itp.( nie obejmuje pełnomocnictwa procesowego).
 8. Procedury organizacyjne - obejmujące współuczestnictwo Petex-Service w tworzeniu i wdrażaniu obowiązujących u Zleceniodawcy procedur organizacyjnych regulujących proces pracy, czy też wewnętrznej sprawozdawczości z dziedziny Zatrudnienie.
Prawa autorskie do wszystkich wiadomości zamieszczonych w serwisie należą do Petex - Usługi sp. z o.o.